“Робімо малі справи, а велика сама зробиться”, – Тарас Шевченко

Наукові профілі

Докторська дисертація

Міца О.В. Моделювання та оптимізація спектральних коефіцієнтів шаруватих оптичних систем з неоднорідними границями. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (12 – інформаційні технології). ‒ Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київ, 2021.

Основні публікації

 1. Стецюк П.И., Мица А.В. О задачах оптимизации параметров для многослойных оптических покрытий. Кибернетика и системный анализ. № 4. 2005. C. 107–115.
 2. Mitsa A., Mitsa V., Ugrin A. Mathematical modeling of spectral characteristics of optical coatings with slightly inhomogeneous chalcogenide films. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Vol. 7, No. 2, April 2005. P.955-962. 
 3. Mitsa A.V., Fekeshgazy I.V., Ugrin A.V. Optical coatings based on non-crystalline films with transition substrate-film layers: sims and auger profiles. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. Vol. 7, № 4, August 2005. P.1807–1812. 
 4. Міца О.В., Фекешгазі І.В. Математичне моделювання впливу дисперсії на спектральні характеристики оптичних фільтрів на прикладі одного з матеріалів. Вісник Тернопільського державного технічного університету. №2. Том 10. Тернопіль, 2005. С. 152-156.
 5. Стецюк П.І., Міца О.В. Про обчислення градієнта у задачі синтезу оптичних покриттів. Теорія оптимальних рішень. № 4. Київ, 2005. С. 127–133.
 6. Mitsa A., Mitsa V., Ugrin A., Modelling of spectral characteristics on inhomogeneous (gradient) antireflective coatings based on chalcogenide glasses. J. Chalcogenide Letters. Vol.2. N1. 2005. P.5-7.
 7. Fekeshgazi, I. V., Sidenko, T. S., Mitsa, O. V., Barna, P., Kikineshi, O. E. Effects of layer nanodefects on the light transmission by optical elements with multilayer interference coatings. Ukrainian Journal of Physics. 56(11). 2011. P. 1165-1170.
 8. Petsko V., Mitsa O., Borkach E. Design of antireflection costings of a small number of layers at the incidence of light in angle. Science and Educaton a New Dimension Natural and Technical Sciences. II(3). Issue 21. 2014. P. 63-65.
 9. Пецко В. І., Міца О. В., Фекешгазі І. В. Моделювання просторово- поляризаційних параметрів спектральних характеристик вузькосмугових оптичних фільтрів. Компʼютерна математика. Випуск. 1. 2014. С. 37- 45.
 10. Пецко В. І., Міца О. В., Головач Й. Г. Дослідження оптимальних параметрів одно-, двошарових однорідних оптичних структур для просвітлення низькозаломлюючої підкладинки при падінні світла під кутом. Компʼютерна математика. Випуск. 2. 2014. С. 231- 241.
 11. Пецко В. І., Міца О. В. Моделювання впливу неоднорідностей на спектральні характеристики вузькосмугових оптичних фільтрів. Східно-Європейський журнал передових технологій. 4/5(70). 2014. С. 15- 20.
 12. Пецко В. І., Міца О. В. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів та вплив неоднорідностей на спектральні характеристики широкосмугових фільтрів Вісник Тернопільського національного технічного університету. №3(75). 2014. C. 231-241.
 13. PetskoV.I., Mitsa A.V., Geche F. E., Kotsovsky V. M., Batyuk A. Ye. Оptimal parameters of four-layer optical structures when the light is incident at an angle. Вiсник Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”. Серія комп’ютернi науки та iнформацiйнi технологiї. № 800. 2014. С. 66-71.
 14. Міца О., Пецко В., Боркач Є., Петрецький С. Вплив неоднорідностей показника заломлення на спектральні характеристики вузькосмугових оптичних фільтів при зміні робочої довжини хвилі. Science and Educaton a New Dimension Natural and Technical Sciences. IIІ(6), Issue 54, 2015. P. 31-34.
 15. Міца О.В., Гече Ф.Е., Коцовський В.М. Задача просвітлення підкладинки за допомогою тришарових оптичних структур при падінні світла під кутом. Вiсник Нацiонального унiверситету “Львiвська полiтехнiка”. Серія комп’ютернi науки та iнформацiйнi технологiї. № 843. 2016. С. 351-356.
 16. Міца О.В., Пецко В.І., Стецюк В.І. Двоетапний метод для синтезу багатошарових оптичних систем. Комп’ютерна математика. № 1. 2017. C. 73-82. 
 17. Стецюк П.І., Міца О.В., Стрелюк О.В., Фесюк О.В. Транспортна задача з обмеженнями на пропускні спроможності проміжних пунктів. Питання прикладної математики і математичного моделювання. Д.: ДНУ, 2017. С. 207–219.
 18. Міца В., Фегер О., Голомб Р., Ткач В., Іванда М., Міца О., Петрецький С. Взаємозв’язок низькотемпературних аномалій теплопровідності та низькочастотних Раман спектрів широкозонних халькогенідних стекол для оптичних покриттів силової оптики. Вид-во «Рік», Ужгород, 2019. 152 С. 
 19. Holomb R., Ihnatolia P., Mitsa O., Mitsa V., Himics L., Veres M. Modeling and first-principles calculation of low-frequency quasi-localized vibrations of soft and rigid As–S nanoclusters. Applied Nanoscience. 2019. С. 1-12. 
 20. Міца О. Моделі оптичних шаруватих структур з неоднорідностями та оптимізація їх параметрів. Вид-во «Рік», Ужгород, 2020. 336 с.
 21. Міца О., Пецко В., Боркач Н., Кондрат О., Сорока Д. Проєктування просвітлюючих оптичних покриттів для широкого спектрального діапазону при падінні світла під кутом. Science and Educaton a New Dimension Natural and Technical Sciences. 2020. С. 38-40.
 22. Міца О., Боркач Н., Задорожній Є., Мельник Р., Сичов М. Моделювання впливу неоднорідностей на спектральні характеристики при створенні просвітлюючих фільтрів. Science and Educaton a New Dimension Natural and Technical Sciences. 2020. С. 39-42.
 23. Kondrat O., Holomb R., Mitsa A. etc., Reversible laser-assisted structural modification of the surface of As-rich nanolayers for active photonics media. Applied Surface Science. 2020. P. 146240.
 24. Mitsa O., Horoshko Y., Vapnichnyi S. Reduction of programs execution time for tasks related to sequences or matrices. EDP Sciences. In SHS Web of Conferences. Vol. 75. 2020. P. 04019.
 25. Fekeshgazi, I., Vlasenko, Y., Ivan, S., Mitsa, A., Trukhan, V., Sheleg, A. Applied aspects of the nonlinear absorption and gyrotropy of CdP2 crystals. Proc. 8 th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2004): Invited Session “Photonic Materials for Optical Computing“. Vol. XVI, Orlando, USA, July 18-21, 2004. P. 421-424. 
 26.  Mitsa, A., Fekeshgazi, I., Gomes, M. Modelling of Spectral Characteristics of Short-period Structures with Slightly Inhomogeneous Films Based on Wide Bandgap Optical Materials. Proc. 8 th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2004): Invited Session “Photonic Materials for Optical Computing“. Vol. XVI, Orlando, USA, July 18-21, 2004. P. 634-637.
 27. Стецюк П.І., Міца О.В. До використання методів першого порядку в задачах оптимізації багатошарових оптичних плівок. Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2004. С. 88.
 28. Фекешгази И.В., Власенко Ю.В., Слипухина И.В., Иван С.Я., Мица А.В., Трухан В.М., Шелег А.У. Влияние дисперсии показателей преломления материалов функциональных элементов на эффективность их ахроматического просветления. ІІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Чернівці, 2004. С. 206.
 29. Fekeshgazi I.V., Vlasenko Yu.V., Slipukhina I.A., Sidenko T.S., Ivan S.Ya., Mitsa O.V. Effect of the refraction index dispersion of optical elements on the base of CdP2 on the efficiency of antireflective coating performance. Fifth International Young Scientists Conference “Problems of Optics & High Technology Material Science SPO 2004”. Kyiv, 2004. P. 166–167.
 30. Фекешгази И.В., Сиденко Т.С., Мица А.В., Трухан В.М., Шелег А.У. Выращивание и прикладные аспекты нелинейной поглощательной способности и гиротропии кристалллов дифосфида кадмия. Международная конференция “Современное материаловедение: достижение и проблемы MMS-2005”. Киев, 2005. С. 407–408.
 31. Фекешгазі И., Сіденко Т., Міца О., Трухан В., Шелег А. Нелінійна поляризованість та гіротропія кристалів дифосфіда кадмію. Всеукраїнський з’їзд “Фізика в Україні”. Одеса, 2005. С. 186–187.
 32. Фекешгази И.В., Сиденко Т.С., Мица А.В., Трухан В.М., Шелег А.У. Прикладные аспекты нелинейной поглощательной способности и гиротропии кристаллов дифосфида кадмия. Международная научная конференция “Актуальные проблемы физики твердого тела ФТТ-2005”. Минск, 2005. С. 355–358.
 33. Міца О.В., Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я. Дослідження стійкості спектральних характеристик за допомогою методу Монте-Карло на прикладі різних інтерференційних фільтрів. Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2006. С. 74.
 34. Міца О.В., Стецюк П.І. Дослідження оптимізації спектральних характеристик семишарового оптичного покриття з чергуючимися шарами. Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2006. С. 75.
 35. Міца О.В., Фекешгазі І.В. Дослідження впливу параметра нерівнотовщинності інтерференційних структур на їх спектральні характеристики. Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2006. С. 76.
 36. Міца О., Мартон А., Петков К. Моделювання впливу процесів оксидації поверхні плівок на спектральні характеристики інтерференційних фільтрів. Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2008. С. 88.
 37. Міца О.В., Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я. Дослідження чутливості спектральних характеристик до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло на прикладі відрізаючих інтерференційних фільтрів типу S-ВНВ…ВНВ. Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2008. С. 89.
 38. Fekeshgazi I.V., Barna P., Kikineshi O.E., Mitsa O.V., Sidenko T.S. Influence of nanodefects on the light transmission by multilayer interference systems. Proceedings of the Third International Scientific Conference “Physical and сhemical principles of formation and modification of micro- and nanostructures”. Kharkov. October 21-23, 2009. P. 190-192.
 39. Міца О.В., Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я. Дослідження чутливості спектральних характеристик широкосмугових інтерференційних фільтрів типу S-2ВН2В…2ВН2В до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло. Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2010. С. 154-155.
 40. Міца О.В. Синтез однорідних та неоднорідних оптичних структур при просвітленні високозаломлюючої підкладинки для різних спектральних діапазонів. Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2010. С. 152-153.
 41. Мица А.В., Стецюк П.И. Использование r-алгоритма для оптимизации трех оптических многослойных покрытий. Материалы 5-й международной конференции «Математическое моделировние, оптимизация и информационные технологии». Т. ІІ. Кишинеу, 2010. C. 100-108.
 42. Міца О.В., Повідайчик М.М. Оптимізація портфеля замовлень на підприємстві. І міжнародна науково-технічна конференція “Обчислювальний інтелект”. Черкаси, 2011. С. 456-457.
 43. Мица А.В. Использование r-алгоритма для оптимизации неоднородных оптических покрытий. Материалы 3-й международной конференции «Математическое моделировние, оптимизация и информационные технологии». Т. ІІ. Кишинеу, 2012. C. 405-410.
 44. Пецко В.В., Міца О.В., Головач Й.Г. Моделювання структури оптичних фільтрів в середовищі Інтернет. Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2012. С. 151.
 45. Міца О.В., Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я. Дослідження чутливості спектральних характеристик одно-, дво-, три- та чотиришарових однорідних оптичних структур до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло. Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2012. С. 142-143.
 46. Holomb R., Mitsa O., Akalin E., Akyuz S. Spectroscopic studies g-GeSe2-material for telecommunication: theory and experiment. Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців” Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку України у ХХІ столітті”. Ужгород, 2013. С. 41-44.
 47. Mitsa A., Holovacs J., Petcko V. Optimization of structure of the whide band interference filters. The 9th International Conference on Applied Informatics. Eger, Hungary, January 29−February 1, 2014. P.231-237.
 48. Міца О. В., Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я. Дослідження чутливості спектральних характеристик неоднорідної плівки з різними розподілами показника заломлення до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло. Матеріали VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». Ужгород, УжНУ 2014. С. 195.
 49. Пецко В. И., Мица А. В. Проектирование трехслойных просветляющих покрытий при падение света под углами 300 и 450. Материалы 4-й международной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии». Т. ІІ. Кишинеу, 2014. С. 372-377.
 50. Фекешгази И. В., Каюкин В. А., Сиденко T. С., Mица A. В., Пецко В.И. Угловые и поляризационные зависимости пропускания света интерференционными фильтрами из тугоплавких оксидов. Материалы IV международной самсоновской конференции. Киев, 2014, УМТ. С. 48-49.
 51. Фекешгази И. В., Сиденко T. С., Mица A. В., Пецко В.И. Пространственно-поляризационные зависимости пропускания света интерференционными структурами фильтров для фотовольтаники. Матеріали III-ї міжнародної практичної конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка». Кременчук, 2014. С. 29-30.
 52. Пецко В.І., Міца О.В. Проектування чотиришарових просвітляючих покриттів при падінні світла під кутом 450. Матеріали VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». Ужгород, 2014. С. 196-197.
 53. Фекешгази И. В., Сиденко T. С., Mица A.В., Пецко В.И. Угловые и поляризационные зависимости пропускания света интерференционными структурами сенсорных систем. Матеріали VI-ї міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології». Одеса, 2014. С. 151. 
 54. Ihnatolia P., Holomb R., Mitsa A., Mitsa V., Feher A. Modeling and ab initio DFT studies of As4Sm (m=0-6) cage-like nanoclusters and 12-membered As-S ring conformers. International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials». Lviv, Ukraine, August 24-27, 2016. P. 534. 
 55. Мица А.В., Пецко В.И. Проектирование двухслойных и трехслойных просветляющих оптических покрытий в широком диапазоне при падение света под углом 450. Материалы 5-й международной конференции «Математическое моделировние, оптимизация и информационные технологии». Т. ІІ. Кишинеу, 2016. C. 92-97. 
 56. Mitsa O., Petcko V., Holovács J., Levchuk O. Optimization of the parameters of the layer system on the example of the optical structure. The 1th IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing. Lviv, Ukraine. August 23-27, 2016. P. 96-99. 
 57. Пецко В.І., Міца О.В., Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я. Моделювання просторово-поляризаційних залежностей для одного з типів відрізаючих оптичних фільтрів. Праці VIII міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2016. С. 213-214. 
 58. Головач Й.Г., Міца О.В., Оришич С.С. Синтез одного класу теплообмінних систем, як задача прийняття рішень. Праці VIII міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. Ужгород, 2016. С. 213-214.
 59. Спачинський В.В., Міца О.В. Автоматизація розрахунків спектральних характеристик оптичних систем, які маю шарувату структуру. Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів “ІЕФ-2017”. Ужгород. 2017. С. 118.
 60. Ihnatolia P., Mitsa A., Holomb R. Modeling and ab initio calculations of molecular- and 2D network-like isomers of light sensitive chalcogenides. Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів “ІЕФ-2017”. Ужгород. 2017. С. 143.
 61. Міца О.В., Пецко В.І., Спачинський В.В. Особливості синтезу структур оптичних багатошарових систем. Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». Київ, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. 2017. С. 109 – 110. 
 62. Holomb R., Ihnatolia P., Mitsa A., Mitsa V. Modelling and first-principles calculation of low frequency quasy-localized vibrations of soft and rigid As-S. International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials». Chernivtsi, Ukraine. August 23-26, 2017. P. 484.
 63. Левчук А.М., Мица А.В., Копча-Горячкина Г.Э., Попович И.И. Робототехническая система реализации алгоритма CFOP. Материалы 6-й международной конференции «Математическое моделировние, оптимизация и информационные технологии». Т. ІІ. Кишинеу, 2018. С. 377-381.
 64. Mitsa O., Holovacs J., Holomb R., Levchuk O. Investigation of the influence of errors the parameters of the layers of optical filters on the stability of their spectral characteristics. The 11th International Conference on Applied Informatics. Eger, Hungary. January 28-29, 2020. P.242-249.
 65. Holomb R., Kondrat O., Mitsa V., Mitsa A., Gevczy D., Olashyn D., Veres M., Himics L., Rigó I., Váczi T., Czitrovszky A., Csík A., Takats V. Characterization by scanning electron microscopy and energy-dispersive X-ray and Raman spectroscopy of As-S crystallites synthesized by nano-gold catalysis. 8th International Conference “Nanotechnologies and Nanomaterials” (NANO-2020). Lviv, Ukraine. August 26 – 29, 2020. P. 398.
Закрити меню